Seuran säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Luonnonfilosofian seura ry, Sällskapet för naturfilosofi rf. Sitä sanotaan näissä säännöissä Seuraksi. Seuran kotipaikka on Helsinki. Seuran englanninkielinen nimi on The Finnish Society for Natural Philosophy.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Seuran tarkoituksena on herättää ja ylläpitää luonnontieteiden ja niiden sovellusten synnyttämien filosofisten kysymysten harrastusta ja tutkimusta, toimia eri tieteenalojen edustajien yhdyssiteenä näiden kysymysten valaisemisessa ja edistää yhteistoimintaa heidän välillään, edistää luonnonfilosofisia kysymyksiä koskevan tiedon ja ajattelun leviämistä yleiseen tietoisuuteen ja tehdä aloitteita näitä tarkoitusperiä palveleviksi toimenpiteiksi koulutusta, tutkimusta ja tiedonvälitystä edustavissa laitoksissa sekä antaa tällaisia toimenpiteitä koskevia lausuntoja.

3§ Yhdistyksen tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura järjestää kokouksia, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja kansainvälisiä konferensseja, harjoittaa alaansa kuuluvaa julkaisutoimintaa ja edistää muutenkin Seuran toiminta-alaan kuuluvien tutkimusten ja kirjoitusten julkisuuteen saattamista ja tukee mahdollisuuksiensa mukaan Seuran toiminta-alaan kuuluvaa tutkimusta ja tiedonjulkistamista.

4§ Yhdistyksen jäsenet

Seuran jäsenet ovat henkilö-, kirjeenvaihtaja- tai kunniajäseniä.

Seuran jäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen henkilö, joka haluaa liittyä Seuraan ja tukea Seuran toimintaa, ja jonka Seuran hallitus jäseneksi hyväksyy. Muut kuin kirjeenvaihtaja- ja kunniajäsenet maksavat Seuralle jäsenmaksun, jonka Seuran syyskokous vahvistaa. Jäsenillä on oikeus saada maksutta ne Seuran julkaisut, joista Seuran vuosikokous näin päättää.

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii Seuran sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai jättää jäsenmaksun määräaikaan mennessä maksamatta.

Seura voi kutsua kirjeenvaihtajajäseneksi sen tarkoitusperiä erittäin ansiokkaasti edistäneen ulkomaalaisen. Kutsusta päättää Seuran kokous hallituksen yksimielisestä esityksestä.

Seura voi kutsua kunniajäseneksi sen tarkoitusperiä erittäin ansiokkaasti edistäneen henkilön. Kutsusta päättää Seuran kokous hallituksen yksimielisestä esityksestä.

5§ Yhdistyksen päättävä elin ja päätöksentekomenettely

Seuran päättävä elin on Seuran kokous, jossa jokaisella Seuran henkilö- ja kunniajäsenellä on äänioikeus. Kokous on päätösvaltainen, kun se on lain ja näiden sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

Seuran kokouksista on lähetettävä kutsu sähköpostitse tai kirjeitse vähintään kahta viikkoa aikaisemmin. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Asia, jota ei ole mainittukokouskutsussa, voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos kokous 4/5 äänten enemmistöllä julistaa sen kiireelliseksi, ei kuitenkaan yhdistyslain 24§:ssä mainittua asiaa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä näissä säännöissä mainituin poikkeuksin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

6§ Toiminta- ja tilivuosi, hallituksen kokoonpano

Seuran toimeenpaneva elin on Seuran hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Sekä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut hallitukset jäsenet valitsee Seuran syyskokous.

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että joka vuosi on erovuorossa kolmannes hallituksen jäsenistä. Kahtena ensimmäisenä vuotena erovuoroisuus päätetään arvalla, sitten vuoron mukaan. Toimikautensa kesken jättäneen hallituksen jäsenen tilalle valitaan seuraaja loppukauden ajaksi. Erovuoro ei ole esteenä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai hallituksen muun jäsenen uudelleenvalinnalle. Hallituksen toimikausi alkaa Seuran syyskokousta seuraavan toimintavuoden alkaessa.

Hallitus tulee valita aktiivisesti seuran toimintaan osallistuneista Seuran jäsenistä. Valittavien tulee, mikäli mahdollista, edustaa vähintään kolmea tieteen aluetta siten, että ainakin kahdella on tutkimusjohtajan, professorin, dosentin tai yliopistolehtorin pätevyys.

7§ Hallituksen toiminta ja päätöksenteko

Hallitus valitsee vuosittain järjestäytymiskokouksessaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen tehtävänä on valmistella Seuran kokouksissa käsiteltävät asiat sekä hoitaa Seuran toimintaa kokousten ohjeiden mukaisesti.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään viisi jäsentä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitus tekee päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, kuitenkin vaaleissa arpa.

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8§ Yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastus

Hallitus jättää toimintakertomuksen ja tilit toiminnantarkastajalle vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastaja jättää hallitukselle toiminnantarkastuskertomuksen viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Seura pitää kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokouksen ja syyskokouksen. Seuran kevätkokous pidetään maaliskuussa tai huhtikuussa. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Esitetään hyväksyttäväksi edellisen hallituksen laatima kertomus Seuran toiminnasta kuluneena vuotena.
 • Esitetään tilit kuluneelta vuodelta sekä toiminnantarkastajan niistä antama lausunto, ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Seuran syyskokous pidetään loka- tai marraskuussa. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten.
 • Päätetään jäsenmaksun suuruus.
 • Valitaan Seuran hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka kolmas vuosi, kumpikin erovuoronsa mukaan.
 • Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies seuraavaa kalenterivuotta varten.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii sekä muutoin Yhdistyslain 20§:n mukaan. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.

10§ Lahjoitukset

Seuralla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

11§ Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjä voidaan muuttaa Seuran kokouksessa, jos asia on kokouskutsussa mainittu ja vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa muutosesitystä.

12§ Jäsenoikeuksien säilyminen 

Aikaisemmin saavutetut jäsenedut säilyvät.

13§ Yhdistyksen purkaminen

Seuran purkamisesta voidaan päättää vuosikokouksessa, mikäli asia on kokouskutsussa mainittu ja vähintään 4/5 annetuista äänistä sitä kannattaa.

Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen jäljellä olevat varat käytettävä Seuran pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen purkamiskokouksen määräämällä tavalla.